No module Published on Offcanvas position

بیمه نامه های جدید عمر و سرمایه گذاری

تمامی شرکتهای بیمه بیمه های جدید عمر را با شکلهای کلی کلی مشابه و تقییرات جزئی به مشتریان ارائه می نمایند.

بیمه مان جدیدترین و جامع ترین طرح بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران برای تمامی دوران زندگی از جمله دوران بازنشستگی شما و تامین جهیزیه فرزندان و آتیه افراد تحت تکفلتان می باشد .

 

این طرح در حقیقت روشی مناسب و امن جهت سرمایه گذاری بلند مدت می باشد و هر شخص با هر میزان درآمد می تواند در آن شرکت نموده و تامین آینده خود و خانواده اش را با حمایت بزرگترین شرکت بیمه خاور میانه تضمین نماید .

توضیح طرح : در این طرح شما مبلغی را که مایلید به صورت ماهانه یا سالانه جهت سرمایه گذاری در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار دهید مشخص می کنید و شرکت سهامی بیمه ایران در پایان مدت قرارداد 85% سود مشارکت در منافع خود را به شما تقدیم خواهد نمود که شما می توانید آن را به صورت نقدی یا مستمری مادام العمر ( بازنشستگی) از بیمه ایران دریافت نمایید .

نکته قابل توجه این که شرکت سهامی بیمه ایران حداقل 15% سود سالانه را برای 10 سال اول در این طرح تضمین نموده بنابر این می توان از سود دهی طرح مطمئن بود .

سایر مزایای طرح : از مزایای دیگراین طرح پوشش های جالب زیر می باشد :

  1. بیمه گذار پس از گذشت 2 سال ازشروع قرارداد می تواند از محل پس انداز خود و سود حاصله بدون نیاز به ضامن و سفته بارها تقاضای وام نماید .

  2. اگر در طول مدت بیمه نامه بیمه شده به امراض خاص از جمله : "سکته،سرطان، پیوند اعضای حیاتی بدن و جراحی عروق و کرونرقلب " دچار شود بسته به قرارداد و تا سقف 100.000.000 ریال از بیمه ایران غرامت دریافت می نماید .

  3. در صورتی که در طول مدت بیمه حادثه ای باعث از کارافتادگی دائم بیمه شده شود ( در صورت خرید این پوشش ) وی از پرداخت حق بیمه آینده معاف می گردد و بیمه ایران پرداخت اقساط سال های بعد را برعهده خواهد گرفت.

  4. حتی بعد از پرداخت اولین قسط در صورتی که بیمه شده فوت نماید بیمه ایران سرمایه ای را که به عنوان غرامت فوت تعیین شده و در جدول موجود است را به استفاده کنندگان بیمه نامه که در ابتدا مشخص نموده اید پرداخت خواهد نمود.

  5. در صورت تمایل می توان درخواست افزایش خسارت فوت بر اثر حادثه را نیز درخواست نمود.

  6. شما هرگاه بخواهید می توانید بیمه نامه خود را فسخ و مطابق جدول ارزش بازخرید آن را از بیمه ایران دریافت نمایید .

  7. مزیت دیگر این بیمه نامه نسبت به طرح های قدیمی انعطاف پذیر بودن آن است و بیمه گذار هرگاه مایل باشد می تواند میزان پس انداز خود را کاهش یا افزایش دهد.

در زیر جدول بیمه جامع زندگی را برای یک فرد 30 ساله که مایل است به مدت 25 سال در بیمه ایران سرمایه گذاری نماید و برای سال اول دویست هزارتومان پس انداز نموده و هر سال 15% بیش از سال قبل سرمایه گذاری نماید را مشاهده می نمایید .

با پیش بینی سود حداقل 15% در سال، به این شخص در پایان سال پانزدهم مبلغ211,380,790 ریال و در صورت ادامه بیمه تا مدت 25سال 85% سود مشارکت در منافع بیمه ایران که از مبلغ1,483,962,872 ریال کمتر نخواهد بود بصورت نقدی پرداخت خواهد شد . که بیمه شده میتواند درصورت تمایل بجای دریافت نقدی مستمری مادام العمر از بیمه ایران دریافت نماید.

همچنین در صورت ابتلای وی به امراض خاص در طول مدت بیمه ، مبلغ50,000,000 ریال غرامت دریافت خواهد نمود و اگر بیمه شده در طول بیمه اعتباربیمه ، از کار افتاده دایم شود دیگر نیازی به پرداخت اقساط آینده نخواهد داشت ولی بیمه نامه همچنان با تمام مزایای آن به قوت خود باقی خواهد ماند، و درصورت فوت وی در سال اول 50,939,603ریال و در سال دوازدهم مبلغ158,637,342 ریال به استفاده کنندگان بیمه تعلق خواهد گرفت .

بدیهی است با زیاد یا کم شدن میزان پس انداز، کلیه مزایای بیمه نیز به همین نسبت تغییر خواهد یافت و مبلغ پس انداز و مدت قرارداد را شما تعیین خواهید نمود.

در زیر جدول بیمه جامع زندگی را برای یک فرد 30 ساله که مایل است به مدت 25 سال در بیمه ایران سرمایه گذاری نماید و برای سال اول دویست هزارتومان پس انداز نموده و هر سال 15% بیش از سال قبل سرمایه گذاری نماید را مشاهده می نمایید .

با پیش بینی سود حداقل 15% در سال، به این شخص در پایان سال پانزدهم مبلغ211,380,790 ریال و در صورت ادامه بیمه تا مدت 25سال 85% سود مشارکت در منافع بیمه ایران که از مبلغ1,483,962,872 ریال کمتر نخواهد بود بصورت نقدی پرداخت خواهد شد . که بیمه شده میتواند درصورت تمایل بجای دریافت نقدی مستمری مادام العمر از بیمه ایران دریافت نماید.

همچنین در صورت ابتلای وی به امراض خاص در طول مدت بیمه ، مبلغ50,000,000 ریال غرامت دریافت خواهد نمود و اگر بیمه شده در طول بیمه اعتباربیمه ، از کار افتاده دایم شود دیگر نیازی به پرداخت اقساط آینده نخواهد داشت ولی بیمه نامه همچنان با تمام مزایای آن به قوت خود باقی خواهد ماند، و درصورت فوت وی در سال اول 50,939,603ریال و در سال دوازدهم مبلغ158,637,342 ریال به استفاده کنندگان بیمه تعلق خواهد گرفت .

بدیهی است با زیاد یا کم شدن میزان پس انداز، کلیه مزایای بیمه نیز به همین نسبت تغییر خواهد یافت و مبلغ پس انداز و مدت قرارداد را شما تعیین خواهید نمود.

مبلغ پرداختی در صورت فوت

ارزش بازخرید

سرمایه امراض خاص

حق بیمه

سال بیمه ای

50,939,603

939,603

50,000,000

2,000,000

سال اول

53,009,565

3,009,565

50,000,000

2,300,000

دوم

55,940,870

5,940,870

50,000,000

2,645,000

سوم

59,745,700

9,745,700

50,000,000

3,041,750

4

64,621,996

14,621,996

50,000,000

3,498,013

5

71,065,541

21,065,541

50,000,000

4,022,714

6

79,139,316

29,139,316

50,000,000

4,626,122

7

89,187,654

39,187,654

50,000,000

5,320,040

8

101,622,236

51,622,236

50,000,000

6,118,046

9

116,936,157

66,936,157

50,000,000

7,035,753

10

135,710,295

85,710,295

50,000,000

8,091,115

11

158,637,342

108,637,342

50,000,000

9,304,783

12

186,545,463

136,545,463

50,000,000

10,700,500

13

220,404,386

170,404,386

50,000,000

12,305,575

14

261,380,790

211,380,790

50,000,000

14,151,412

15

310,853,824

260,853,824

50,000,000

16,274,123

16

370,451,822

320,451,822

50,000,000

18,715,242

17

442,099,450

392,099,450

50,000,000

21,522,528

18

528,068,358

478,068,358

50,000,000

24,750,907

19

631,038,328

581,038,328

50,000,000

28,463,543

20

754,180,166

704,180,166

50,000,000

32,733,075

21

901,233,413

851,233,413

50,000,000

37,643,036

22

1,076,601,431

1,026,601,431

50,000,000

43,289,491

23

1,285,475,337

1,235,475,337

50,000,000

49,782,915

24

1,533,962,872

1,483,962,872

50,000,000

57,250,352

25

 

بیمه جامع زندگی بیمه ایران

 5 2302452
 

Super User