No module Published on Offcanvas position

صدور اینترنتی بیمه نامه

مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان و اشخاص ثالث


برای صدور اینترنتی بیمه مراحل زیر انجام می پذیردrequestform:

  1. پرکردن فرم درخواست از گزینه های پایین همین صفحه
  2. بررسی فرمهای ارسالی شما توسط کارشناسان سایت در اولین فرصت ممکن
  3. ارسال ایمیل به شما و اعلام حق بیمه در صورت تایید ریسک مورد بیمه
  4. صدور بیمه نامه و ارسال اصل بیمه نامه بصورت پستی

Super User