No module Published on Offcanvas position

قانون پرداخت خسارت متناظر مصوب

قانون پرداخت خسارت متناظر مصوب 1396:

 مقصر حادثه موظف به جبران خسارت مالی وارد شده به خودرو مقابل به نسبت قیمت واقعی خودرو به نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام است. 

مثلاً چنانچه دیه مرد مسلمان در ماه حرام در زمان حادثه300 میلیون تومان باشد ، ملاک محاسبه خسارت خودروی 150 میلیونی بوده و به عنوان مثال اگر شخص با خودرویی به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تصادف کند ، فقط موظف به پرداخت ۱۰ درصد خسارت خواهد بود و 90 درصد باقیمانده را مالک خودرو گران قیمت باید پرداخت کند .

نکته : مالکین خودروهای گران قیمت برای جبران این مشکل میتوانند بیمه نامه بدنه را خریداری نمایند تا مازاد خسارت را از این طریق جبران نمایند

مصوبه شوای عالی بیمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده (8 ) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29,05,1396با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 29/ 05/ 1396 در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری "دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – تعاریف:

1 -قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395.

2 -گران ترین خودروی متعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، کمتر از پنجاه درصد (50 % ) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می شود باشد.

3 -خودروی نامتعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل یا بیشتر از پنجاه درصد (50 % ) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می شود باشد.

ماده 2 – بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مالی وارده به خودروی نامتعارف را صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف، از طریق بیمه نامه شخص ثالث پرداخت خواهد نمود.

تبصره 1 – کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده (39 ) قانون مکلفند در مواردی که قطعات انواع گرانترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارنده گرانترین آن را ملاک قرار دهند.

تبصره 2 – در مواردی که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی است که نمونه آن در خودروی متعارف موجود نیست، ملاک ارزیابی، قیمت قطعه مشابه آن در گرانترین خودرو متعارف خواهد بود.

ماده 3 - کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده 39 قانون موظفند مفاد این دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه را رعایت نمایند.

ماده 4 - رعایت این دستورالعمل برای آن دسته از بیمه نامه های که بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر شده و خسارت آن پرداخت نگردیده است، الزامی است

Super User