مدارک لازم جهت خسارت بیمه های آتش سوزی

مدارک لازم جهت خسارت بیمه های آتش سوزی


 
مسئولیت بیمه گر یعنی شرکت بیمه عبارتست از تامین و جبران زیان‌های مالی و مادی است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرات تبعی تحت پوشش به اموال و دارائی‌های مورد بیمه وارد می‌شود.همچنین خسارت ناشی از خطرات تبعی پس از کسر فرانشیز (میزان سهم بیمه گذار از جبران خسارت) قابل پرداخت می باشند.


 مدارک لازم زمان اعلام خسارت بیمه های آتش سوزی :

1-1 اعلام کتبی خسارت حداکثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه.
2-1 ارائه کپی بیمه نامه و تمامی ضمائم آن.
3-1 ارائه شماره تماس بیمه گذار برای هماهنگی های لازم جهت تعیین زمان بازدید از موارد خسارت.

1-   مدارک لازم جهت  تکمیل پرونده:

1-2 حداکثر ظرف مدت 10روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی علت و چگونگی حادثه،فهرست اشیا نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را ارائه نمید.
2-2 تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز با توجه به نظر بیمه گر .
3-2ضمن همه گونه همکاری با شرکت بیمه جهت تعیین حدود اختیارات خود، حداکثر ظرف مدت 15روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر، ارزش قبل از خسارت آنها را به شرکت بیمه ارائه نماید.


2-  وظایف بیمه گذار در زمان وقوع خسارت:

1-3 برای جلوگیری از توسعه خسارت در زمان یا بعد از وقوع حادثه ، کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
2-3 بدون اجازه بیمه گر(شرکت بیمه)در مورد بیمه تغییراتی ندهد مگر آنکه تغییرات جهت کاهش خسارت و یا رعایت منافع عمومی باشد.]


3- مواردیکه موجب کاهش یا عدم جبران خسارت می شود:

1-4 هرگاه خسارت ناشی از عمد و تقصیر بیمه گذار و یا نماینده وی باشد.
2-4 هرگاه بیمه گذار به وظایف خود در زمان وقوع خسارت عمل ننموده باشد (ماده 23شرایط عمومی)و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق شرکت بیمه خدشه وارد آورد .
 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)