مدارک لازم به منظور پرداخت غرامت فوت

مدارک لازم به منظور پرداخت غرامت فوت

 


الف ) چنانچه فوت بیمه شده دراثر بیماری باشد

- نامه اعلام خسارت از طرف بیمه گذار

- تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات باطل شده شناسنامه متوفی

- اصل یا تصویر برابراصل شده خلاصه رونوشت وفات

- اصل یا تصویر برابراصل شده گواهی پزشک یا پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت و جوازدفن

- فیش حقوقی ماه قبل از فوت بیمه شده

- اصل یا تصویربرابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین و اولین حکم بازنشستگی جهت بازنشستگان

 
ب ) چنانچه فوت بیمه شده دراثرحادثه باشد
 

- نامه اعلام خسارت از طرف بیمه گذار

- تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات باطل شده شناسنامه متوفی

- اصل یا تصویر برابراصل شده خلاصه رونوشت وفات

- اصل یا تصویر برابراصل شده گواهی پزشک یا پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت و جوازدفن

- فیش حقوقی ماه قبل از فوت بیمه شده

- اصل یا تصویربرابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین واولین حکم بازنشستگی جهت بازنشستگان

- اصل یا تصویربرابر اصل شده گزارش حادثه تنظیمی توسط مراجع ذیصلاح و درصورت حادثه رانندگی گزارش افسر کاردان راهنمایی و رانندگی

- تصویر برابراصل شده گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه درصورتیکه بیمه شده در هنگام وقوع حادثه رانندگی وسیله نقیله را بعهده داشته است .

 


 ج)  مدارک لازم به منظور پرداخت غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه


- تصویرصفحه اول شناسنامه بیمه شده

- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه درمانی

- تصویر گزارش اولین اولین مرجع درمانی از قبیل گزارش پذیرش اورژانس بیمارستان به همراه کپی مدارک بیمارستانی شامل شرح عمل ،‌خلاصه پرونده و عکسهای رادیولژی

- اصل یا تصویر برابر اصل شده گواهی پزشک معالج مبنی بر اتمام معالجات و شرح ضایعات وارده

- اصل یا تصویر برابراصل شده گزارش حادثه مراجع ذیصلاح

- اصل یا تصویر برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی صادره قبل از حادثه جهت شاغلین و اولین حکم بازنشستگی صادره جهت بازنشستگان

- آخرین فیش حقوقی ماه قبل از حادثه

- تصویر برابراصل شده گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه درصورتیکه بیمه شده در هنگام وقوع حادثه رانندگی وسیله نقیله را بعهده داشته است .


مدارک لازم جهت پرداخت خسارت هزینه پزشکی ناشی از حادثه


- تصویر گزارش اولین مرجع درمانی یا گزارش پذیرش اورژانس

- اصل یا تصویر برابراصل شده گزارش حادثه توسط مراجع ذیصلاح

- اصل صورتحساب بیمارستانی و صورتحساب پزشکان

- اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع خدمات انجام شده و میزان حق العمل دریافتی

- اصل گواهی پزشک بیهوشی مبنی بر زمان بیهوشی و تعیین پایه بیهوشی

- ریز نسخ دارویی و لوازم مصرفی اتاق عمل

- اصل یا تصویر برابراصل شده شرح عمل انجام شده و یا خلاصه پرونده بیمارستانی

- مدارک انجام آزمایشات و رادیولژی ها و (ام آر آی) و سیتی اسکن شامل تجویز پزشک و قبض پرداخت

- اصل یا تصویر برابر اصل شده فاکتور های معتبر پروتزهای مصرف شده داخل بدن همراه گواهی تایدد آن از پزشک معالج

- درصورت داشتن بیمه گر اولیه از قبیل خدمات درمانی یا تامین اجتماعی ارائه تصویر برابر اصل پرداخت هزینه ها و صورتحساب به همراه خلاصه پرونده یا تصویر شرح عمل و کپی چک بیمه گر اولیه

- تصویر برابر اصل شده گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه درصورتیکه بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را در هنگام وقوع حادثه به عهده داشته است .

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)