سئوالات عمومی درمورد نحوه دریافت خسارت

سئوالات عمومی درمورد نحوه دریافت خسارت

وظایف بیمه گذار چیست ؟

وظایف بیمه گذار عبارت است از :

(1) دادن اطلاعات دقیق در پیشنهاد بیمه تا بیمه گر بتواند حق بیمه صحیح را تعیین کند;

(2) پرداخت به موقع حق بیمه ;

(3)حفاظت از موردبیمه درحد متعارف بدون توجه به وجود بیمه ;

(4) اعلام تشدید خطر (اگر مورد بیمه براثر عمل بیمه گذار یا عمل شخص ثالث تشدید شود مراتب باید به اطلاع بیمه گر برسدو با صدور الحاقیه تأیید شود); و

(5)اعلام بهنگام وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .

خطرهای استثنا شده کدامند ؟

خطرهایی هستندکه خسارت ناشی از آنها جزو تعهد بیمه گرنیست . این خطرهاکه استثناآت استاندارد نامیده می شوند،عبارتند از : (1)خطر جنگ ; (2) خطر انرژی هسته ای و مواد رادیو اکتیو; و(3) خطر برخورد امواج صوتی .

بیمه گذار چقدر فرصت دارد تا وقوع حادثه منجر به خسارت را به اطلاع بیمه گر برساند ؟

تا پنج روز ازتاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه ; قبل از اینکه آثار حادثه از میان برود و بیمه گر بتواند کارشناس خود رابرای ارزیابی خسارت و میزان تعهد خود اعزام کند.

چه زمانی خسارت برای بیمه گر اثبات شده تلقی می شود و باید خسارت را بپردازد ؟

اگر چهار مورد زیر برای بیمه گر ثابت شود، خسارت رامی پردازد :

(1) خطر بیمه شده اتفاق بیفتد;

(2) براثر تحقق خطر بیمه شده ، خسارت وارد شود;

(3)خسارت وارده مستقیم از خطر بیمه شده ناشی شود; و

(4)اموال خسارت دیده ، همان اموالی باشد که بیمه شده است (بیمه گذار درهنگام اعلام خسارت باید فهرست اموال خسارت دیده ومیزان تقریبی خسارت وارده را به بیمه گراعلام کند).

شرکت بیمه ،خسارت را چگونه می پردازد؟

شرکت بیمه ، خسارت را به پول نقد پرداخت می کند،مگراینکه حق تعمیر یا جایگزینی مورد بیمه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد. در آن صورت بیمه گر باید درمدت متعارف ، تعمیر یا جایگزینی را انجام دهد.

شرکتهای بیمه ، در فاصله بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ، چگونه از حق بیمه هایی که ازمردم دریافت می دارند، نگهداری می کنند؟

موسسه های بیمه ، از محل جمع آوری حق بیمه ها، ذخایری را برنامه ریزی می کنند که این ذخایر، خود منبع عظیم سرمایه گذاری است .برابر قانون ، این ذخایر، در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شوند به نحوی که علاوه بر تأمین سود تضمین شده برای بیمه گذاران به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد است و به شکوفایی اقتصاد نیز یاری می رساند.

پیامدهای ناگوار مالی ناشی از وقوع انواع حوادث بر ثروت و داراییهای ملی را چگونه می توان جبران کرد؟

از مهمترین آثاراقتصادی بیمه ، حفظ توان مالی بیمه گذار درخصوص اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که جزئی ازثروت ملی محسوب می شوند.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)