مدارک لازم جهت ریکاوری از متصدیان حمل و نقل

مدارک لازم جهت ریکاوری از متصدیان حمل و نقل

  1. حمل و نقل دریایی

  2. حمل و نقل زمینی بین المللی

  3. حمل و نقل زمینی داخلی

  4. حمل و نقل هوایی


1. حمل و نقل دریایی

* برگ اعلام خسارت
* نسخه دوم بیمه نامه
* بارنامه حمل دریایی
* صورتمجلس بندری و یا صورتمجلس گمرکی که به تائید مقامات گمرکی و بندری رسیده باشد .
* گواهی کسر تخلیه یا آسیب دیدگی حسب مورد که به تائید فرمانده کشتی رسیده باشد
* فاکتور خرید کالا
* گواهی مبداء
* لیست بسته بندی – برگ سبز گمرکی و ظهر آن
* برگ جانشینی
* در صورت وجود خسارت ریزش وجود قرارداد پیمانکار تخلیه الزامی است .


2. حمل و نقل زمینی بین المللی

* برگ اعلام خسارت
* نسخه دوم بیمه نامه
* بارنامه حمل ( بارنامه فیاتا + بارنامه سی ام آر )
* صورتمجلس گمرکی
* گزارش مراجع انتظامی حمل وقوع حادثه داخلی یا خارجی
* فاکتور خرید کالا
* گواهی مبداء
* صورت بسته بندی
* گزارش کارشناسی خسارت
* برگه محاسبه خسارت
* برگه جانشینی + رسید پرداخت خسارت

3. حمل و نقل زمینی داخلی

* برگه اعلام خسارت بارنامه حمل داخلی
* صورتمجلس گمرکی
* گزارش مراجع انتظامی محل وقوع حادثه
* فاکتور خرید کالا گواهی مبداء
* لیست بسته بندی
* گزارش کارشناس خسارت
* برگه محاسبه خسارت
* رسید پرداخت خسارت


4. حمل و نقل هوایی

* برگه اعلام خسارت
* بارنامه حمل هوایی
* صورتمجلس گمرکی
* فاکتور خرید کالا
* گواهی مبداء
* لیست بسته بندی
* گزارش کارشناس خسارت
* برگه محاسبه خسارت
* رسید پرداخت + برگه جانشینی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)