مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و دریافت خسارت بیمه ثالث اتومبیل

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و دریافت خسارت بیمه ثالث اتومبیل

 مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی )

1- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3-اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

5- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

6 - حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

7- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

 

مراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

  1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
  2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
  3. مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل

3-1- مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت

3-2- اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده

  1. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
  2. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی )

1 - اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده

8- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

9 - نظرایه کارشناس رسمی دادگسترای

10 - رای صادره و یا صورتجلسه سازش

11 - حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

12- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات
 


مراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

1 - مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

2- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

3- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

1-3- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

3-2- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

4 - دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

5 - مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) :

1- اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده

4- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده

5- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده

6- مراجعه وسیل نقلیه مقصر و زیاندیده

7- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

 

مراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

1- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

2- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

3- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

1-3- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

3-2- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

4- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

5- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بدنی بیمه شخص ثالث:

1- اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

2 - اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

3 - اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

4- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

5 - تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

6- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای

7- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

8- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )

9 - تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

1-9 معاینه جسد

2-9 جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

3-9 انحصار وراثت نامحدود

4-9 قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

5-9 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

6-9 تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )

10- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )

 

مراحل دریافت غرامت بدنی بیمه شخص ثالث :

1- مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی یشان

2 - مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ا یشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در

بندهای پنجم لغایت هشتم

3 - در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است

4- ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

5 - بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جرای

6-در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده

1 - اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

4- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

5- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

6- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای

7- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

8- اصل صورتحسابهای مراکز درمانی

9- اصل فرم تکمیل شده و گوهای پزشک معالج ( جهت تعیین نقص عضو بعد از معاینه پزشک معتمد بیمه گر )

10- مدارک فوت شامل ( جهت متوفین ) :

1-10 معاینه جسد

2-10جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

3-10 انحصار وراثت نامحدود

4-10 قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

5-10 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

6-10 تصویر شناسنامه اولیاء دم

11- رای دادگاه در صورت نیاز

 

مراحل دریافت غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده :

 


1- مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر یا نماینده قانونی ایشان به منظور تکمیل برگ اعلام خسارت و ارائه مدارک
مندرج در ردیفهای اول لغایت چهارم پشت فرم

2- مراجعه مصدوم یا اولیاء دم متوفی به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای

پنج و ششم پشت فرم

3- در صورت مصدومیت ارائه مدارک مندرج در بند هفتم پشت فرم

4- در صورت مصدومیت به منظور تعیین نقص عضو و تکمیل مدارک مندرج در بند هشتم توسط پزشک معالج و عودت آن به واحد خسارت ( اولین معاینه جهت تعیین نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت می پذیرد )

5- در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نه الزامی است

6- در صورت نیاز حسب مورد ارائه رای دادگاه الزامی است

7- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم یا بازماندگان متوفی
 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)