No module Published on Offcanvas position

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه نامه مسئولیت مدیران شهربازی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت :

      1- شرح چگونگی وقوع حادثه (تاریخ و ساعت) و وضعیت فعلی مصدوم
      2- فتوکپی شناسنامه مصدوم
      3- گواهی تایید حضور در شهر بازی در زمان حادثه
      4- اصل صورتحساب هزینه های پزشکی
      5- گواهی پزشک معالج در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان
      6- در صورت استفاده از دفترچه خدمات درمانی یا  سازمان تامین اجتماعی ارائه کپی نسخ دفترچه و صورتحساب پرداخت شده توسط سازمان های مذکور
      7- درصورت بستری شدن در بیمارستان تصویرپرونده بالینی مصدوم که توسط بیمارستان برابر با اصل شده است
      8- رادیوگرافی اعضا آسیب دیده قبل و بعد از عمل جراحی
      9- نظریه پزشکی قانونی (در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضائی)

Super User