بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی

درخواست صدور اینترنتی
این بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارگران فعال واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می دهد.

به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جرح شرکت بیمه هزینه های مالی خسارت وارده را جبران می کند.کارگاهها و کارخانه ها می توانند کارکنان خود را بدون ذکر نام تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهند ولی اگر لیست اسامی را اعلا م کنند حق بیمه آنها ارزان تر خواهد شد.

نظر به این مهم که در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران فقط در صورتی خسارت پرداخت میگردد که کارفرما مقصر باشد، لذا خرید بیمه نامه حوادث میتواند بصورت شبانه روزی افراد را تحت پوشش خود قراردهد.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)