انواع بیمه مسئولیت حرفه ای

انواع بیمه مسئولیت حرفه ای

 

در اين نوع بيمه ‌نامه، بیمه گذار الزاماً باید یک شخص حرفه ای باشد. این بیمه نامه مسئوليت مدنی حرفه ای بیمه گذار را در قبال اشخاصی که استفاده کننده از خدمات حرفه ای بیمه گذار می باشند، اما به دلیل اهمال یا قصور او در ارائه خدمات حرفه ای مرتبط با تخصص خود، در حین یا پس از دریافت خدمات حرفه ای از بیمه گذار، دچار آسیب بدنی یا صدمه مالی می گردند را تحت پوشش قرار می دهد.


مهمترين انواع اين نوع بيمه‌نامه عبارتند از:
1- بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
پزشكان مي توانند با خريد اين بيمه نامه، مسئوليت مدنی حرفه اي خود را در قبال بیمارانی که از خدمات حرفه ای مرتبط با تخصص آنها استفاده می نمایند، و در حین یا پس از استفاده از این خدمات حرفه ای دچار آسیب بدنی می گردند، تحت پوشش بیمه درآورند. يعني اگر چنانچه شخصی از بابت نوع مداواي پزشكي که در خصوص بیماری او انجام می شود، دچار آسیب بدني شود و خطا، اشتباه، غفلت، یا قصور غيرعمدي پزشک در ارتباط با بروز این آسیب بدنی محرز و سبب مسئول شناخته شدن پزشک گردد، مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه توسط بیمه گر تعهد می گردد. مدت اعتبار اين بيمه نامه يكساله است و پزشكان با خريد آن حتي مي توانند تبعات حاصل از ارائه خدمات حرفه ای خود را كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه صورت پذيرفته، از زمان انقضاي بيمه نامه تا 4 سال در صورت طرح دعوی از طرف بيمار تحت پوشش قرار دهند.


2- بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
کلیه پیراپزشکان اعم از ماماها، پرستاران، دندانپزشكان تجربي، فيزيوتراپيست ها، راديولوژيست ها، و ... ممکن است در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت، و یا قصور آنها در انجام امور مرتبط با حرفه خود دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند، مسئول شناخته شوند. در این بیمه نامه، اين خطا، اشتباه، غفلت، و یا قصور حرفه ای مشروط به اینکه غيرعمدی بوده باشد، تا سقف تعهدات خريداري شده تحت پوشش قرار می گیرد. مدت اعتبار اين بيمه نامه يكساله است و پیراپزشکان با خريد آن حتي مي توانند تبعات حاصل از ارائه خدمات حرفه ای خود را كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه صورت پذيرفته، از زمان انقضاي بيمه نامه تا 4 سال در صورت طرح دعوی از طرف بيمار تحت پوشش قرار دهند.


3- بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی مراکز درمانی (بیمارستانها، درمانگاه ها، کلینیک ها و ... )
در این بیمه نامه آسیب بدنی وارد به بیماران ، همراهان و یا مراجعه کنندگان به مرکز درمانی ناشی از قصور یا سهل انگاری غیر عمدی مسئولین فنی در چارچوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی در محدوده مرکز درمانی تحت پوشش قرار می گیرد.


4- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان طراح، محاسب، و ناظر ساختمان
در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان طراح، محاسب، و ناظر ساختمان در قبال مالكان، اشخاص ثالث و كاركنان اجرائي پروژه هاي ساختمان سازی که طراحی / محاسبه / نظارت آنها برعهده بیمه گذار قرار می گیرد، تحت پوشش قرار داده می شود. یعنی چنانچه در نتيجه قصور، خطا، غفلت و يا اشتباه حرفه اي غیر عمدی بيمه گذار در جریان طراحی / محاسبه / نظارت ساختمان هایی که بیمه گذار عهده دار طراحی / محاسبه / نظارت آنها می باشد، در هنگام انجام عمليات ساختماني، آسیب بدني به كارگران و يا مالك و يا آسیب بدني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد و بیمه گذار قانوناً مقصر شناخته شود، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و دریافت مدارک و مستندات لازم نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي نمايد.
در این بیمه نامه، این امکان برای بیمه گذار وجود دارد که با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی حرفه ای خود را در قبال مالكان، اشخاص ثالث و كاركنان اجرائي پروژه هایی که پروانه ساختمانی آنها حداکثر تا 36 ماه قبل از آغاز اعتبار بیمه نامه صادر شده، اما الف) این پروژه ها همچنان پایان نیافته و در حال اجرا می باشند و ب) حادثه منجر به مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در آنها در تاریخ اعتبار بیمه نامه رخ می دهد، نیز تحت پوشش بیمه نامه درآورد.


5- بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و مربیان مهدهای کودک
مديران مهدهاي كودك مي توانند با خرید این بیمه نامه، مسئولیت مدنی حرفه ای خود و مربیان مهدکودک تحت مدیریت خود را در قبال آسییب بدنی وارد به کودکان در محوطه مهدكودك تحت پوشش بيمه قرار دهند. همچنین در این بیمه نامه امکان پوشش مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال کودکان ناشی از برگزاری تورهای یک روزه، استفاده از وسایل بازی مانند سرسره و تاب، خطر حوض و استخر وجود دارد. ضمن اینکه بیمه گذار می تواند درخواست پوشش مسئولیت مدنی خود در قبال کارکنان و مربیان شاغل در مهدکودک، و نیز اشخاص ثالثی که به مهدکودک مراجعه می نماید، هنگام ارائه درخواست صدور بیمه نامه با تکمیل بخش های مربوطه در فرم پیشنهاد به بیمه گر اعلام نماید تا این موارد نیز با دریافت حق بیمه اضافی جزء پوشش های بیمه نامه منظور گردند.


6- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و منجیان غریق استخر
این بیمه نامه ویژه پوشش مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و منجیان غریق استخر در قبال استفاده کنندگان از امکانات استخرهای شنا می باشد. ضروری است منجیان غریقی که بیمه گذار (مدیر استخر) از خدمات آنها در استخر تحت مدیریت خود استفاده می کند، حتماً دارای كارت مجوز فعاليت معتبر در زمینه نجات غریق از فدراسيون نجات غريق جمهوري اسلامي ايران باشند.


7- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران مجموعه های ورزشی
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امکانات ورزشی و یا انجام تمرینات و مسابقات ورزشی در مجموعه ورزشی تحت مدیریت بیمه گذار دچار حادثه منجر به آسیب بدنی گردند، و مسئولیت مدنی حرفه ای مدیر مجموعه ورزشی در این خصوص محرز گردد، بیمه گر براساس شرایط بیمه نامه نسبت به رسیدگی و پرداخت خسارت اقدام می نماید.
از آنجا که این بیمه نامه یک بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای است، حوادث ورزشی که مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در ارتباط با بروز آنها در مجموعه ورزشی تحت مدیریت بیمه گذار احراز نگردد، تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.


8- بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای شرکت های نصب و نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان از آسانسورها
این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای شرکت های نصب و نگهداری آسانسور را در قبال حوادث احتمالی که در حین استفاده از آسانسورهای نصب یا سرویس شده توسط بیمه گذار برای استفاده کنندگان رخ می دهد، تحت پوشش قرار می دهد. در این بیمه نامه همچنین امکان درخواست پوشش بیمه ای برای مسئولیت مدنی مدیران و مالکان ساختمان در قبال استفاده کنندگان از آسانسورها وجود دارد. خسارت های مالی در این بیمه نامه پوشش داده نمی شود و تعهدات بیمه گر در این بیمه نامه صرفاً شامل مسئولیت مدنی در قبال آسیب بدنی وارد به استفاده کنندگان از آسانسورها می باشد.


9- بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران واحدهای اقامتی (هتل ها، مسافرخانه ها، ...)
در این بيمه نامه، مسئوليت مدني حرفه ای مدير واحد اقامتي در قبال مهمانان تحت پوشش قرار داده می شود. یعنی چنانچه در طول مدت اقامت مهمانان در واحداقامتي، حادثه ای رخ دهد که منجر به وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمه مالی به مهمانان گردد، و مسئولیت مدنی حرفه ای آن بر عهده بیمه گذار قرار گیرد، بیمه گر حداكثر تا سقف تعهدات بيمه نامه نسبت به بررسی و پرداخت خسارت اقدام می نماید. در این بیمه نامه، تعهد بیمه گر بابت مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال صدمات مالی وارد به مهمانان مراجعه کننده به واحد اقامتی تحت مدیریت وی، صرفاً شامل صدمه به خودروهای مهمانان در محوطه پارکینگ واحد اقامتی بوده و سایر صدمات مالی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد. حتی اگر مسئولیتی در ارتباط با وارد آمدن آنها متوجه بیمه گذار یا عوامل وی شده باشد.


10- بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران آژانسها و تورهای مسافرتی
بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران آژانس‌ها و تورهای مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی- تفریحی) با هدف پوشش مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران آژانس‌ها و تورهای مسافرتی در قبال شرکت کنندگان در تورهای مسافرتی می باشد که بیمه گذار برگزار کننده آنهاست. بدین معنی که چنانچه این افراد در اثر بروز حوادث تحت پوشش در بیمه نامه در طول مدت برگزاری تور دچار آسیب بدنی شده و یا صدمه مالی به آنها وارد آید و مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در ارتباط با بروز این حوادث محرز گردد، بیمه‌گر مطابق تعهدات و شرایط بیمه نامه نسبت به بررسی و پرداخت خسارت اقدام می نماید.


11- بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه های مجاز خودرو
در این بیمه نامه، مسئولیت های زیر پوشش داده می شود:
•    مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال مراجعه کنندگان به محوطه تعمیرگاه تحت مدیریت بیمه گذار (هر شخصی غیر از بیمه گذار و کارکنان و عوامل وی) که در اثر بروز حوادث احتمالی در محدوده تعمیرگاه دچار آسیب بدنی می شوند.
•    مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال مالکان یا متصرفان قانونی خودروهایی که جهت تعمیر به تعمیرگاه مجاز تحت مدیریت بیمه گذار آورده می شوند ناشی از وارد آمدن صدمه مالی به این خودروها.
•    مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال مالکان یا متصرفان قانونی خودروهایی که جهت تعمیر به تعمیرگاه مجاز تحت مدیریت بیمه گذار آورده می شوند ناشی از قصور و اهمال و بی احتیاطی در نصب وسایل و قطعات مستعمل و معیوب (در صورت احراز مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار از سوی مراجع قضایی).
خطرات قابل پوشش در این بیمه نامه عبارتند از: آتش سوزی و انفجار، سرقت کلی، شکست شیشه خودرو در نتیجه حوادث داخل تعمیرگاه، سقوط خودرو از وسایل بالابرنده، خسارات مالی ناشی از حوادث در موقت تست و آزمایش خودروها در خارج از تعمیرگاه.


12- بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و سرپرستان
موضوع بیمه نامه عبارت است از بيمه‌مسؤوليت مدني بيمه‌گذار و مدیران وی در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت، و يا قصور غیرعمد بيمه‌گذار در موارد زیر دچار خسارت مالی می شوند :
- اظهار نظر نادرست درباره ادغام شدن با سایر شرکت ها و خریداری شرکت های دیگر.
- دریافت وام از موسسات مالی و بانکها بیش از ظرفیت معقول.
- دستور اشتباه در ادامه کار شرکت در حالی که مشکلات مالی آن کاملاً مشهود است.
- اهمال در اخذ بیمه نامه یا بیمه نامه مناسب برای شرکت یا موسسه.
- قصور در سرپرستی نسبت به افراد تابع.
- اسراف در سرمایه گذاری (تشخیص آن با موسسات تخصصی مالی با انتخاب بیمه گر)

با توجه به ضرورت تامین حرفه ای پرستاران، بهیاران، تکنسین های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین های رادیولوژی، سی تی اسکن وM.R.Iو نیز کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R، این بیمه نامه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان صادر می شود.

13- بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل داخلی
این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل داخلی را که ناشی از تحقق خطرات زیر باشد، در قبال صاحبان و ارسال کنندگان کالا، به استناد بارنامه های صادره تحت پوشش قرار می دهد:
- تصادف‌ و واژگوني و سقوط‌ وسيله‌ حمل و يا برخورد محموله با ساير اشيا اعم از ثابت يا متحرك
- پرتاب‌شدن‌ محموله از روي‌ وسيله‌ حمل
- آتش‌سوزي‌‌ و يا انفجار محموله
- سرقت‌ كلي محموله با وسيله حمل
این بیمه نامه، مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار را در قبال حمل بارهایی تحت پوشش قرار می دهد که هم مبدأ و هم مقصد حمل درون مرزهای کشور وجود داشته باشد. برای صدور این بیمه نامه، متصدی حمل می بایست در پاسخ به نامه اعلام نرخ حق بیمه و شرایط که از شرکت بیمه ملت دریافت داشته، کتباً موافقت خود را با صدور نرم افزار شرکت بیمه بر روی رایانه های آن شرکت اعلام نماید.

 

بیمه مسئولیت قانونی شرکتهای هواپیمایی در قبال مسافرین

بر اساس این پوشش بیمه گر مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت و یا غیر آن) وارد به مسافرین مادامی که به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا در حالیکه از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی را تحت پوشش بیمه ای در می آورد و تولیدکنندگان ، مالکان ،بهره برداران و در اختیاردارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

حرفه ای دلالان رسمی بیمه

این بیمه نامه به منظور جبران خسارت های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می شود.

حرفه ای نمایندگان بیمه

این بیمه نامه به منظور جبران خسارت های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت نمایندگان بیمه صادر می شود.

مدیران پارکینگ

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو به وجود آید، ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه نامه کلیه خسارت های رخ داده در پارکینگ های عمومی و خصوصی را جبران می نماید.

تورها (زیارتی، مسافرتی، ...)

در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می باشد. بیمه نامه مسئولیت آژانس های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می شود.

مسئولیت فنی بیمارستان

مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک مسئول مشکلات احتمالی است که در طول مراجعه بیمار به مرجع درمانی برای وی رخ می دهد. از این رو بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک به منظور پوشش خسارات جانی احتمالی ناشی از مسئولیت این مدیران طراحی شده است.

مدیر و ناجیان استخر

مدیران و ناجیان استخرها مسئول حفظ زندگی افرادی هستند که از استخر استفاده می کنند.این بیمه نامه به منظور پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات رخ داده در استخرها صادر می شود.

مدیر سینما

مدیران سالن های سینما، کنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده کننده سالن ها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در این سالن ها، بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران سالن های سینما، کنسرت و اجلاس صادر می شود
نگهداری آسانسور

با وجود اینکه که تعمیر و نگهداری دوره ای آسانسورها از ط رف مالکین ساختمان های تجاری و مسکونی انجام می شود و لیکن بروز حوادث ناشی از سهل انگاری در نگهداری آنها سبب ورود صدمات جانی به استفاده کنندگان از آسانسور می گردد. این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران می نماید.

شهربازی

مدیر شهربازی مسئولیت مشکلات احتمالی که در حین استفاده از دستگاه ها برای استفاده کنندگان رخ می دهد را بر عهده دارد. این بیمه نامه به منظور جبران خسارات ناشی از خطرات استفاده از دستگاه های شهربازی صادر می شود.

هتلداری

براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.توضیح بیشتر

مهدکودک

مدیران مهدکودک ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک ها، بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک ها صادر می شود

رستوران ها

مدیران رستوران ها و استراحت گاه های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده کننده از فضا و تجهیزات آنها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در این مکان ها، بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران رستوران ها و استراحت گاه های ساحلی صادر می شود.

نگهبانان مسلح

بیمه نامه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها، کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات نگهبانان مسلح بانک ها را تحت پوشش قرار می دهد.

تعمیر کاران

مسئولیت کلیه خسارت های وارده بر خودروها در طول مدتی که در تعمیرگاه ها هستند بر عهده صاحبان تعمیرگاه ها می باشد. این بیمه نامه به منظور پوشش کلیه خسارات احتمالی ناشی از خطرات موجود در تعمیرگاه های مجاز صادر می شود.

وکلای دادگستری

این بیمه نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات مالی ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می شود.

سردفتران و دفتریاران

این بیمه نامه به منظور پوشش خسارت های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران برای افراد ثالث صادر می شود.

مراقبین از بیمار در منزل

این بیمه نامه به منظور پوشش کلیه خسارات جانی ناشی از مسئولیت مراقبین در منزل صادر می شود.

تعمیرگاه های مجاز خودرو

این بیمه نامه به منظور پوشش خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو صادر می شود.

بیمه مسئولیت قانونی شرکتهای هواپیمایی در قبال مسافرین

بر اساس این پوشش بیمه گر مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت و یا غیر آن) وارد به مسافرین مادامی که به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا در حالیکه از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی را تحت پوشش بیمه ای در می آورد و تولیدکنندگان ، مالکان ،بهره برداران و در اختیاردارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)