بیمـه شتر مـرغ

بیمـه شتر مـرغ


این نوع بیمه نامه به صاحبان مزارع پرورش شتــر مرغ قابل ارائه می باشد.


خطرات تحت پوشش :

تلف شتر مـرغ ناشی از ترس و استرس که علت آن خـطرات طبیعی مثل سیل ورعد و برق باشد و همچنین بیماریهای عفونی ؛ عــفونت روده ایی ، ریوی ، قلـــبی ، مفاصل ،چشم ، سیاه زخــم. خطـــرات در حین حمل و نقل برروی وسایل نقــلیه در محــدوده جغـرافیایی مزرعه تحت پوشش می باشد ، بیماریهای ویروسی گروهی حداکثر تا 5% کل گله بیمه شده، حوادث شامل شکستگی ، دررفتــــگی اعضـای بدن ، بیمـاریهای خـاص انـــفرادی شــامل آسیت (آب آوردگی شکـم) ، مسمویت خونی ، پــرولاپس ، کلــــوآک ، انبــاشتگی معـده ، پیش معده ، گیرکردن تخم .


استثنائات :


موارد ذیل از تعهدات بیمه گر خارج است :

تلفات ناشی از عدم رعایت درمان به موقع ، معالجه و مداوای غیر حرفه ایی ، تجمع بیش از حد شتر مرغ ، تلف ناشی از خطر تحت پوشش قبل از صدور بیمه نامه ،خسارت وارده در نتیجه کشتار عمدی شتر مرغ ها به دستور مقامات قضایی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ، بیماریهای لاعلاج مادرزادی ، خسارتهای ناشی از حمل و نقل ، سرقت پنهانی ، هرگونه ادعای اشخاص ، اُفت ارزش ، خسارتهای ناشی از بلع جسم خارجی.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)