بیمه دام صنعتی

بیمه دامدربیمه دام ، احشام و حیوانات درمقابل مرگ ناشی از حادثه ، مرض و یا حوادث ناشی از حمل و نقل وعدم النفع ناشی ازامراض دهان و پا بیمه می شوند. این نوع بیمه نامه معمولا برای حیواناتی مثل اسب ، گاووگوسفندصادرمی شودوبرای امراضی مانندسیاه زخم ودهان وپا، بیمه نامه جداگانه وپوششی مجزاصادر می شود.


پوششهای بیمه دام


پوششهای بیمه ای که در محدوده جغرافیایی مندرج در بیمه نامه به بیمه گذار ارائه شده و در تعهدبیمه گربرای جبران خسارت قرار دارد به شرح زیر است :
مرگ ناشی از امراض طبیعی
بیماری (Illness)
نقص (Disease)
حوادث (شامل فوت ناشی از آتش سوزی و صاعقه )


مواردی که خارج از تعهد بیمه گر است :


خسارات از کارافتادگی دام و یا غیرقابل مفید بودن برای کار و هدفی که نگهداری می شده است .
خسارات ناشی از اعمال جراحی ، تلقیح و مایه کوبی (Inoculation)مگر اینکه این موارد به منظور جلوگیری ازمرض و یابیماریهای ناشی از حادثه انجام پذیرد.
خسارات ناشی از غفلت بیمه گذار و کارکنان وی در حفظ و نگهداری یا اعمال عمدی که منجر به جراحت و یامسمومیت احشام گردد.
خسارات ناشی از هرگونه حمل ونقل دریایی احشام به غیر از حمل ازطریق راههای مجاز آبی داخلی
خسارات ناشی از جنگ
خسارات ناشی از جنگ داخلی ، شورش ، آشوب ، اغتشاش و بلوا.
بیمه نامه های دام ، احشام را در مقابل مرگ ناشی از امراض ، جراحتهای ناشی از حوادث ، آتش سوزی ، صاعقه ،طوفان و یا در حال حمل پوشش می دهد.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)