قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز ) مصوب

قانون الحاق ایران به سیستم بین المللی بیمه

قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز )


مصوب ۵/۳/۱۳۵۶

ماده واحده ـ بیمه مرکزی ایران مجاز است دفتر ایرانی بیمه بین المللی مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (کارت سبز) را در تهران دائر کند و نسبت به الحاق آن دفتر به سیستم بین المللی بیمه مزبور اقدام نماید.
کلیه موسسات بیمه ایرانی مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ملزم به قبول عضویت دفتر مزبور می باشند.

ترتیب اجرای این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۵۶، در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خردادماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و شش به تصویب مجلس سنا رسید.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)