No module Published on Offcanvas position

شرایط بیمه نامه آتش سوزی شناور یا اظهارنامه ای

 

  این نوع بیمه نامه برای موجودی انبارصادر می شود و در زمان صدور بیمه نامه های آتش سوزی ، سرمایه معینی را برای مواد اولیه ، کالای  در جریان ساخت و محصول بعنوان حداکثر سرمایه برای پرداخت خسارت در بیمه نامه ها قید می کنند . این حداکثر سرمایه معمولاً از طرف بیمه گذار تعیین می شود . امروزه پیچیدگی های واحدهای تولیدی وصنعتی و حجم مبادلات و کالا که هر روز به انبارها وارد و یا از آن خارج می شود و در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت ها در مدت کوتاه ، باعث شده که صاحبان صنعت و تولید کنندگان ، پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را به نحوی دریافت کنند تا ضمن داشتن پوشش کامل حق بیمه متناسب با داراییهای خود را پرداخت نمایند.

 

بیمه آتشسوزی شناور

Super User