بیمه های مسئولیت مورد نیاز گروه های پزشکی

پزشکان و پیزاپزشکان علاوه بر بیمه نامه های شخصی و  اموال ( در صورت تملک یا اجاره) که هر کسی به آنها نیاز دارد نیاز به بیمه نامه های مسئولیت متعددی دارند شامل :