بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ

 • در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو به‌وجود آید،‌ ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران می‌نماید.

  کلیه صاحبان پارکینگ های عمومی و خصوصی به این بیمه نامه نیاز دارند.

  خسارات تحت پوشش :

  با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 •   فوت
 •    نقص عضو
 •     هزینه پزشکی
 •     خسارت مالی ناشی از سرقت جزئی خودرو
 •     خسارت ناشی از آتش‌سوزی
 •     خسارت مالی ناشی از سرقت
 •     خسارت شکست شیشه

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)