بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی

بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی ، مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار (مسئول فنی بیمارستان / کلینیک / درمانگاه) در قبال بیماران تحت معالجه و مداوا / عمل جراحی و ... و سایر مراجعه کنندگان به مرکز درمانی به نشانی محل مورد بیمه مندرج در بیمه نامه را تحت پوشش قرار می دهد.

یعنی چنانچه در اثر اشتباه ،خطا، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام وظایف حرفه ای بشرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خساراتی برای بیماران یا مراجعه کنندگان به مرکز درمانی وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضایی محرز شناخته شود بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول زیر خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)